Hazmburk logo


Úvodní stránka

Poloha  |  Historie  |  Dostupnost  |  Stav objektu  |  Foto

Poloha

   POLOHA

mapa HazmburkHistorie

   HISTORIE

Oblast Českého středohoří, kde se nachází zříceniny hradů Hazmburk, Košťálov a Skalka byla odedávna osídlena nejrůznějšími kmeny, ale až Slované se zde usadilili natrvalo. Přicházeli v průběhu V. století ze své původní pravlasti v povodí středního Dněpru, horního Dněstru a Visly. Usadili se tam, kde byla dobrá a úrodná půda - na severu to bylo především v povodí řek Ohře a Bíliny.

Některá svá sídliště opevňovali, což dokazují písemné prameny již ze VII. století, kupříkladu Fredegerova kronika z let 640 - 660. První hradiště se v severních Čechách objevují v průběhu IX. století a postupně se stávala centry vládnoucí vrstvy a středisky kmenových knížectví. Docházelo zde k prolínání několika slovanských kmenů: Lemuzů v povodí Bíliny se sídlem v Zábrušanech, Litoměřiců nebo-li Ljutoměřiců na Litoměřicku, jejichž sídlem byly Litoměřice a Hrádek u Libochovan a Lučanů, jejichž nejstarším sídlem byla Skalka (Vlastislav).

Dle historických pramenů není známo přesné datum založení hradu Hazmburk. V Dalimilově kronice se praví, že horu opevnili již Lučané a svému sídlu dali název Klapý *. Dle kroniky Václava Hájka z Libočan, jíž se však neklade příliš velký význam, došlo k založení hradu roku 754. Postavit jej prý nechali bratři Kalboj a Veslav, kteří pocházeli z hradu Košťálova, a nazvali jej Klopaj. První historická zpráva , v níž se Klapý vyskytuje jako název vsi, pochází z roku 1197, kdy náležela tepelskému klášteru. S největší pravděpodobností tak byl hrad založen v polovině XIII. století, neboť roku 1292 udělil Hynek z Lichtemburka blízkým Libochovicím některá práva, která zvyšovala význam tohoto panství. K jeho vojenské ochraně měl sloužit nový hrad. Lze proto soudit, že počátek jeho výstavby je možno stanovit před rok 1292.

Hazmburk nemá královského zakladatele. U jeho počátků stály významné panské rody tehdejší doby. Zejména rod pánů z Ronova, jejichž jedna větev - páni z Lichtemburka - drželi hrad i okolí na přelomu XIII. a XIV. století. V první polovině XIV. století získal hrad na určitou dobu Jan Luxemburský. Stálá potřeba peněz jej však přiměla hrad prodat Zbyňkovi, řečenému Zajíc z Valdeka. Zbyněk dal hrad pojmenovat po tehdejším zvyku německým jménem Hazmburk (Hasenburg) a sám název hradu přijal do svého šlechtického přídomku. Zbyněk začal budovat z malého hrádku (kde byla pouze jednopatrová čtvercová věž) sídlo, které by jej ochránilo v na války bohatém středověku, a které by jej zárověň dobře reprezentovalo. V té době byla mimo jiné postavena Černá věž.

Zajícové z Hazmburku, kteří měli v klenotu svého erbu sviní hlavu a ve štítě pak zajíce, patřili k předním rodům středověkých Čech. Jejich předek Vilém Zajíc z Valdeka byl horlivým stoupencem Jindřicha Korutanského v bojích o český trůn po vymření Přemyslovců, největším soupeřem všemocného pana Jindřicha z Lipé za Jana Lucemburského a vychovatelem pozdějšího císaře Karla IV. Vilém sám však hrad Hazmburk ještě nedržel, neboť až jeho syn Zbyněk je zakladatelem rodu pánů z Hazmburka. Dalšími významnými představiteli rodu byli arcibiskup Zbyněk Zajíc (potomek zakladatele), jehož život byl těsně spjat s životem Jana Husa. Právě jemu byly určeny posměšné verše: "Zbyněk biskup abeceda spálil knihy, a nevěda, co je v nich napsáno.", když dal spálit na nádvoří svého malostranského paláce roku 1403 Viklefovy knihy. Navíc byl údajně negramotný. Osudy Hazmburka však nejsou spojeny s živetem arcibiskupovým, ale s osudy jeho bratrů Oldřicha a Viléma. Oldřich byl důvěrníkem hrále Václava IV.

V době husitství zůstali Hasenburkové stoupenci císaře Zikmunda a jejich hrady se tak stali opěrnými body proti husitům. Na počátku září 1424 protáhl Žižka Libochovicemi, přičemž část města byla vypálena. Hrad Hazmburk však zůstal bez úhony, protože jako pevnost byl příliš silný a Žižka sledoval jiné a důležitější cíle, a to pokoření Prahy. Ani v roce 1429 a 1431 nebyl hrad dobyt, ačkoliv Hasenburkové stáli v protihusitském táboře. V této době bylo vybudováno horní patro Bílé věže. Po skončení husitských válek vystoupili Hasenburkové proti Jiřímu z Poděbrad jako členové Zelenohorské jednoty v letech 1468 a 1469. Hasenburkové vládli na Hazmburku do poloviny XVI. století, neboť v roce 1558 koupil celé panství Jan starší z Lobkovic.

V té době již po řadu let hrad nebyl sídlem panstva, které se přestěhovalo do příjemnějšího prostředí zámku v Libochovicích. V XIX. století hrad navštěvoval K.H.Mácha. V roce 1882, 1898 a 1900 došlo na Hazmburku ke katastrofám, neboť se sesunuly čedičové balvany na ves Klapý. Tragický byl posuv na Velký pátek v roce 1898, kdy se masa hornin posunula o 54 metry a zničila 32 stavení. Nejhorší katastrofa přišla na Velký pátek roku 1900, kdy bylo rozdrceno 52 domů. Od roku 1975 byla zřícenina hradu pro veřejnost uzavřena. Od roku 1981 za podpory Správy památkových objektů okresu Litoměřice působí na hradě skupina dobrovolníků, která pomáhá při záchraně této významné památky.


* Pověst z Dalimilovy kroniky aneb Klárčina historka:

Pověst o pražském knížeti Hostivítovi, který po tom, co se doslechl o novém sídle Lučanů, svolal válečnou výpravu se záměrem hrad rozbořit a vypálit. Obklíčil horu a čekal, dokud luckému knížeti Lévovi a jeho poddaným nedojdou zásoby potravin a vody. Po dlouhé době hladovění se Léva rozhodl přepadnout Hostivítovo vojsko. Avšak Lévovi bojovníci byli již zesláblí, v boji dlouho nevydrželi a počali ustupovat směrem k hradní bráně. Ženy, které z hradu pozorovaly jejich ústup, počaly na bojovníky volat: "Poběžte se schovat za naše suknice. Sem poběžte a schvejte se za nás!" Když Lévovi bojovníci uslyšeli takový posměšný pokřik, sebrali poslední síly a Hostivínovo vojsko porazili. A protože je zachránil ženský klep, začalo se sídlu říkat Klepý nebo Klapý.Dostupnost

   DOSTUPNOST

  1. Výchozím bodem tohoto popisu je náměstí v obci Klapý, kde se nachází kostel sv. Jana Křtitele.
  2. Vydáte se po modré stezce směrem k hradu (je z daleka dobře viditelný).
  3. Postupně vystoupáte po vrstevnici až ke vstupní bráně.


Stav objektu

   STAV OBJEKTUFoto

   FOTO
Na Vaše komentáře, dotazy a připomínky se těším na e-mailové adrese carnold@seznam.cz . Můžete rovněž využít již připravený formulář .